Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Zawartość stron

Logotyp Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Logotyp Rzeczpospolitej Polskiej oraz logotym Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
 
„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE STRZYŻOWSKIM (IV)"
 
Projekt pozakonkursowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

CEL PROJEKTU
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. w tym w szczególności osób  bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 
 
GRUPA DOCELOWA
 Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 
OFEROWANE WSPARCIE
 - pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe,
- staże,
- bony na zasiedlenie,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- prace interwencyjne,
- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 
Wartość projektu na rok 2019 - 3 677 187 zł
Wartość projektu na rok 2020 – 1 818469 zł
Łączna wartość projektu (2019-2020) – 5 495 656 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.


 
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH
Załączniki
REGULAMIN PO WER 2019.pdf (pdf, 523 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę