Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Zawartość stron

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Podkarpackie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie realizuje projekt pn.:

 „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (V)"
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy",
Działanie 7.2 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP".
Planowany okres realizacji projektu:
Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, a także poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.
Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, które należą do co najmniej jednej w następujących grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- kobiety,
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
- rolnicy oraz członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa.
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą miały osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w  projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 RPO WP, oraz uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.4 RPO WP, kwalifikujący się do udziału w projekcie.
 
Wszyscy uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Przewiduje się realizację następujących form wsparcia:
- staże,
- środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
 
Wartość projektu w 2019 roku to 1 507 411,00 zł  (w tym dofinansowanie z UE w wysokości 1 281 300,00 zł)
Załączniki
REGULAMIN RPO 2019.pdf (pdf, 399 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę