Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Zawartość stron

 LOGO RPO (IV)
 
Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie realizuje projekt pn.:
 „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)"
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy",
Działanie 7.2 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP".

Okres realizacji projektu:
Od 16.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, a także poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Uczestnikami projektu mogą być osoby po 29 r. ż., pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które należą do co najmniej jednej w następujących grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
- rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do co najmniej jednej z wyżej wymienionych grup

Wszyscy uczestnicy projektu obligatoryjnie zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania. Przewiduje się realizację następujących form wsparcia:
- staże (92 osoby) - rozpoczęcie udziału w projekcie I, II kwartał 2018 roku,
- środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (32 osoby) - rozpoczęcie udziału w projekcie III i IV kwartał 2018 roku.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie moga się zgłaszać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie u Doradcy Klienta (w przypadku staży w terminie od 16.01.2018 r do 30.06.2018 r., natomiast w przypadku doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.Szczegółowych informacji na temat projektu oraz realizowanych form wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu 17 2761074. Regulamin uczestnistwa w projekcie dostępny jest w załączniku.
 
Wartość projektu w 2018 roku to 1 420 108,00 zł  (w tym dofinansowanie z UE w wysokości 1 207 091,80 zł)
                                               
Załączniki
Informacja o realizacji projektu RPO (IV).pdf (pdf, 247 KB)
RPO (IV) Regulamin.pdf (pdf, 3571 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę