Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Zawartość stron

Logotypy EFS+

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu niekonkurencyjnego pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu strzyżowskiego (II)" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027", Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
 
Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla 182 osób (91 kobiet i 91 mężczyzn) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Strzyżowie.
Projekt zakłada, że efektem jego realizacji będzie podjęcie zatrudnienia (w tym także rozpoczęcie działalności na własny rachunek) przez co najmniej 109 osób.
Grupy docelowe:
Zgodnie ze Specyficznymi Kryteriami Dostępu dla Działania 7.1 co najmniej 80% uczestników projektu będą stanowiły osoby zarejestrowane w PUP w Strzyżowie jako bezrobotne należące do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
- osoby młode, do 30 roku życia*
- osoby starsze, powyżej 55 roku życia,
- kobiety,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
 
*Wsparcie dla osób młodych, do 30 roku życia będzie udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce (GdM) tzn. w ciągu 4 miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres 4 miesięcy w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.
Projekt zakłada, że udział w projekcie osób młodych do 30 r. ż. każdorazowo będzie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych u doradcy zawodowego**.
Link do badania kompetencji cyfrowych:
https://europa.eu/europass/pl/narzedzia-europass/test-your-digital-skills
Ankieta Kompetencje cyfrowe
 W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi utworzenie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania. Na tej podstawie Powiatowy Urząd Pracy realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Działania planowane do realizacji w ramach projektu:
prace interwencyjne,
bony na zasiedlanie,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
doposażenia stanowisk pracy.
 
Okres realizacji projektu – od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.
 
Wartość projektu ogółem –5 141 297,87 zł, w tym:
– środki w dyspozycji samorządu województwa – kwota EFS+ – 4 370 103,18 zł
– środki w dyspozycji samorządu powiatu – wkład krajowy – 771 194,69 zł.
 
Osoby bezrobotne i pracodawcy zainteresowani udziałem w projekcie mogą uzyskać informacje na temat warunków przystąpienia do projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie ul. Daszyńskiego 2, nr tel.: 17 276 10 74, (prace interwencyjne – wew. 20; bony na zasiedlenie – wew. 18; jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – wew. 24; doposażenie stanowisk pracy – wew. 17,46).
 
**Test kompetencji cyfrowych bada umiejętności cyfrowe w następujących obszarach: umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikacja i współpraca, tworzenie treści cyfrowych, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów.
Szacuje się, że ponad 90% miejsc pracy wymaga posiadania kompetencji cyfrowych dlatego, w ramach Planu Realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce przyjęto założenie, że każda osoba do 30 roku życia powinna dysponować minimalnym przygotowaniem w zakresie kompetencji cyfrowych. Przygotowanie to niezbędne będzie niezależnie od stanowiska pracy czy wykonywanego zawodu.
Załączniki
REGULAMIN FEP 2024 - 2025 r.pdf (pdf, 260 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę