Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Zawartość stron

Logotyp Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Logotyp Rzeczpospolitej Polskiej oraz logotym Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (V)".

                Projekt pozakonkursowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
- Pośrednictwo Pracy poprzedzone IPD
- Poradnictwo Zawodowe poprzedzone IPD
- Staże dla 450 osób
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 83 osoby
- Bony na zasiedlenie 14 osób
- Bony szkoleniowe 22 osoby
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 78 osób
- Prace interwencyjne 9 osób
 Wartość projektu wynosi 7 347 890 zł
 
Kryteria dostępu do udziału w projekcie:
stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
2) Co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne
i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.
 
3) Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom
projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego
9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji
projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.
 
4) W projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności
zatrudnieniowej dla wszystkich grup docelowych.
 
5) W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja
zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opiera się na elementach indywidualnej i
kompleksowej pomocy wskazanych w typach operacji w ramach osi I, przy czym
opracowanie Indywidulanego Planu Działania jest obligatoryjne.
 
6) Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest
udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji
Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym
zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia,
przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres czterech miesięcy, w ciągu których
należy udzielić wsparcia liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.
 
7) W przypadku realizacji wsparcia w formie szkoleń, są one zgodne ze zdiagnozowanymi
potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami
właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 
8) W przypadku realizacji wsparcia w formie szkoleń, ich efektem jest uzyskanie
kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020.

Poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z
niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci) - 44%
Poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób, które nie należą do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji 59,5%
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2020- 31.12.2022 r.
 
Załączniki
Regulamin POWER (V).pdf (pdf, 1927 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę