Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2019r.

Wykres stopa bezrobocia październik 2019 rok
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (V)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, a także poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Projekt „Aktywizacja młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Projekt "W drodze do zatrudnienia!"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie realizuje projekt pn.: „W drodze do zatrudnienia!” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Projekt zrealizowany „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę