Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (V)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, a także poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Projekt „Aktywizacja młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Projekt "W drodze do zatrudnienia!"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie realizuje projekt pn.: „W drodze do zatrudnienia!” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Projekt zrealizowany „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę