Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Nabór wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego o ustalonym II profilu pomocy, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta w dniach od 22.10.2018 r. do 26.10.2018 r.

Wstrzymany nabór na staże!

Z dniem 15.10.20.18 r. wstrzymuje się nabory na staże.

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

W dniach od 02.07.2018 r. do 06.07.2018 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (maksymalna kwota - 20.000 zł).

Nabór wniosków o o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu województwa podkarpackiego współfinansowanego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków o o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych oraz dla osób powyżej 45 roku życia

Informujemy, że zostaje ogłoszony nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych od dnia 07.05.2018 r. dla osób długotrwale bezrobotnych bez względu na wiek oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne powyżej 45 roku życia.

Nabór wniosków o o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych oraz dla osób powyżej 45 roku życia

Informujemy, że zostaje ogłoszony nabór wniosków o zorganizowanie stażu od dnia 04.05.2018 r. dla osób długotrwale bezrobotnych bez względu na wiek oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne powyżej 45 roku życia.

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego o ustalonym II profilu pomocy, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta w dniach od 08.05.2018 r. do 15.05.2018 r ., w ramach następujących środków: ze środkówFunduszu Pracy – 10 miejsc w ramach projektu współfinansowanego z EFS pn „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia w...

Informacja - bon na zasiedlenie

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu środków z Funduszu Pracy na zadanie - bony na zasiedlenie , osoby, które uczestniczyły w projekcie współfinansowanym z EFS pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)" nie mogą ubiegać się o przyznanie w/w bonu. Czy osoba spełnia kryteria do otrzymania bonu można  sprawdzić u swojego doradcy. Urząd nadal dysponuje...

Nabór wniosków o o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia

Informujemy, że zostaje ogłoszony nabór wniosków o zorganizowanie stażu od dnia 26.04.2018 r.   w ramach projektu województwa podkarpackiego współfinansowanego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . Uczestnikami stażu w ramach projektu  mogą być   ...

Wznowiony nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Informujemy, że w związku z otrzymaniem środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Regionalnego od dnia 05.04.2018 r. zostaje wznowiony nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat.

Wznowiony nabór wniosków na szkolenia indywidualne w ramach środków z PFRON

Informujemy, że zostaje wznowiony nabór wniosków na szkolenia indywidualne w ramach środków z PFRON dla osób posiadających stopień niepełnosprawności, zarejestrowanych w PUP Strzyżów jako – poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (nie dotyczy osób posiadających status bezrobotnych). Limit środków, którymi dysponuje Urząd – 3.000,- zł ...

Nabór wniosków na staż oraz szkolenia indywidualne w ramach środków z PFRON

Informujemy, że w dniach od 06.03.2018 r. do 13.03.2018 r. zostaje ogłoszony nabór wniosków na staż oraz szkolenia indywidualne w ramach środków z PFRON dla osób posiadających stopień niepełnosprawności, zarejestrowanych w PUP Strzyżów jako – poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (nie dotyczy osób posiadających status bezrobotnych). ...

Wstrzymany nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, że od dnia 02.03.2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. Nie są przyjmowane również wnioski na staż , nabory ogłaszane są w okresach zamkniętych. Jednocześnie informujemy, że w przypadku uruchomienia realizacji kolejnych projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub pozyskania dodatkowych środków w ramach rezerwy...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

W dniach od    01.02.2018 r. do   07.02.2018 r. ogłaszamy nabór  wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej  (maksymalna kwota -  20.000 zł)  :   - ze środków Funduszu Pracy   Środki skierowane są  dla osób bezrobotnych z ustalonym I lub II profilem pomocy;     - w ramach projektu   ...

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków od dnia 17.01.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków od dnia 17.01.2018 r. na poszczególne formy: prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia indywidualne bony szkoleniowe bony na zasiedlenie

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

W dniach od 09.10.2017 r. do 11.10.2017 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (maksymalna kwota - 20.000 zł) :

Wykaz porad grupowych

Wykaz planowanych porad grupowych oraz spotkań informacyjnych

Komunikat dla byłych pracowników firmy „BEZPIECZNY LIST” Sp. z o.o. w Chlebni

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje o możliwości złożenia przez byłych pracowników „BEZPIECZNY LIST" Sp. z o.o. w Chlebni wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niezapłaconych świadczeń pracowniczych przez ww. pracodawcę.

Informacja - zaliczka na podatek dochodowy PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie uprzejmie informuje, że informacje o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, celem indywidualnego złożenia zeznania rocznego za 2017 rok we właściwym Urzędzie Skarbowym, zostały przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

INFORMACJA - Prace społecznie użyteczne

Informujemy, że w związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenia MRPiPS w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych możliwe jest wykonywanie prac na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, zgodnie z którymi opiekunowie otrzymają wsparcie w realizacji codziennych obowiązków. Uczestnicy mogą wykonywać prace o charakterze pomocniczym, z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną.

Podział środków Funduszu Pracy na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2018 r.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 16.01.2018 r., podział środków na finansowanie programów w 2018 roku na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej przedstawia się następująco:

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

PUP Strzyżów informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok.

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Strzyżowie: Jan Stodolak – Przewodniczący - przedstawiciel Powiatu Strzyżowskiego Zbigniew Korab – Wiceprzewodniczący – przedstawiciel Gminy Niebylec Zdzisław Sarna - przedstawiciel Powiatu Strzyżowskiego Anna Dziadek – przedstawiciel NSZZ Solidarność w Strzyżowie Anna Dudzińska – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Janicka –...

Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowę w ramach form aktywnych

Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowę w ramach form aktywnych     Załączniki wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy - 2017 r

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2016 roku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze...

Informacja Sygnalna

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Strzyżowskim.

 •   Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”
 •   Projekt zrealizowany "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"
 •   Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób powyżej 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (I)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób powyżej 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (I)"
Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”

Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”

Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata...

Projekt zrealizowany "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"

Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)" realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.2

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego. Osoba zainteresowana skorzystaniem z usług tłumacza migowego powinna to zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowanym kontaktem (z wyjątkiem sytuacji nagłych).

Można to zrobić za pomocą:
- poczty elektronicznej - rzst@praca.gov.pl;
- faxu - 17 2763 079;
- telefonu - 17 2761 074 (wew.33)

Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych znajdziesz TUTAJ.
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzyżowie

ul. Daszyńskiego 2
38-100 Strzyżów

 tel.( 17) 276-10-74,  tel/fax. ( 17 ) 276-30-79

e-mail: rzst@praca.gov.pl ; sekretariat@strzyzow.praca.gov.pl

 Zapraszamy także na nasz profil na facebooku!

NIP: 819-125-85-05

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30
(rejestracja osób bezrobotnych od godz. 7:40 do godz 14:00)


Strona archiwalna:
www.pupstrzyzow.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę