Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn.:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)".

 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
- Pośrednictwo Pracy poprzedzone IPD
- Poradnictwo Zawodowe poprzedzone IPD
- Staże dla 645 osób
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 52 osoby
- Bony na zasiedlenie 50 osób - Bony szkoleniowe 47 osób
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 30 osób

Wartość projektu wynosi 7 050 708 zł

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET – 824 osób (492K; 332M)
Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
- nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;
w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
-osoby niepełnosprawne - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w PUP Strzyżów w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat dla których został ustalony I lub II profil pomocy (wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie).
- osoby długotrwale bezrobotne – minimalna liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie dla powiatu strzyżowskiego wynosi 73 osoby
- Co najmniej 10% uczestników zostanie objętych dodatkowymi instrumentami adresowanymi do bezrobotnych do 30 roku życia, o których mowa w rozdziale 13d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do grupy osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach, na poziomie co najmniej 43%
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami poziomie co najmniej 17%,
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%,
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%

Planowany termin rekrutacji: 01.01.2017- 31.12.2018 r. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Doradzców Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie. Szczegółowe informacje na temat projektu i oferowanych form wsparcia można uzystać pod numerem telefony 17 2761074. Regulamin uczestnistwa w projekcie zamieszczony jest w załączniku do niniejszej informacji.
Załączniki
Regulamin
Informacja o projekcie.pdf
Aneks.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę