Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt "W drodze do zatrudnienia!"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie realizuje projekt pn.: „W drodze do zatrudnienia!” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe...

Projekt zrealizowany "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"

Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)" realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.2

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"

Urząd realizuje Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)", realizowany na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę